Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Rok za predaju tekstova

Podsjetnik o roku za predaju priloga (Radovi Filozofskog fakulteta)

Podsjećamo sve zaposlene nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da je po odluci Redakcije e-izdavaštva Filozofskog fakulteta rok za predaju tekstova za Radove Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XIX za 2016. godinu 15.5.2016. godine.
Materijali se dostavljaju na e-mail: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba ili radovi@ff-eizdavastvo.ba.
Revidirani Uzorak (ranije: templejt) za objavljivanje članaka u časopisu Radovi FF se može naći na web stranici Fakulteta: Upitstva i formulari.

REDAKCIJA E-IZDAVAŠTVA

Poziv

Za dostavljanje tekstova za Radove Filozofskog fakulteta

Pozivaju se svi zaposleni nastavnici i saradnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da je Redakcija e-izdavaštva Filozofskog fakulteta, na sastanku od 29. 12. 2015. godine donijela Odluku za objavljivanje Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XIX za 2016. godinu.
Predložak (ranije: templejt) za objavljivanje članaka u časopisu Radovi FF se može naći na web stranici Fakulteta: OVDJE, kao i Upute za autore: Upute autorima.
Molimo sve one koji žele da objave tekstove, da to učine što je više moguće u navedenom roku, kako bi na vrijeme pristupili aktivnostima na obradi tekstova (lektorisanje tekstova, tehnička obrada, priprema za štampu) i ispoštovali planirani termin za štampu.
Materijali se dostavljaju na e-mail: urednistvo@ff-eizdavastvo.ba.
Rok za predaju tekstova je 15.5.2016. godine. Tekstovi koji budu pristigli nakon ovog roka neće biti uzeti u razmatranje.

REDAKCIJA E-IZDAVAŠTVA

e-Izdavaštvo

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u okviru svoje izdavačke djelatnosti pokrenuo i elektronsko izdavaštvo putem aplikacije za elektronsko izdavaštvo.

Filozofski fakultet je uvođenjem mogućnosti izdavanja knjiga, udžbenika i znanstvenih i stručnih radova u elektronskoj formi, ušao u novo razdoblje svoga naučnog i obrazovnog rada i tako pozitivno odgovorio na zahtjeve informatičko - tehnološke revolucije.

e-Izdavaštvo olakšava proces publiciranja i distribucije znanstvenih i obrazovnih djela, čime uklanja jednu od bitnih zapreka za svestrani  naučno – istraživački i obrazovni rad nastavnika, suradnika i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jedan od ciljeva postojanja i funkcioniranja e-Izdavaštva je i ubrzavanje procesa razmjene znanja i pružanja efikasne i svrsishodne obrazovne usluge studentima. e-Izdavaštvo predstavlja i otvorenost Filozofskog fakulteta prema javnosti, jer pruža uvid u rezultate njegovog naučnog i obrazovnog rada.  Uvodne napomene

Elektronsko izdavaštvo Filozofskog fakulteta putem e-Izdavaštva ima istu vrijednost kao i u slučaju izdavaštva u printanoj formi. Printana i elektronska izdanja se smatraju u potpunosti ravnopravnim u okviru moderne publicistike.

Oficijelno izjednačavanje tipa publiciranja rukopisa i radova je definirano članom 100. Zakona o Visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, god. XV – br. 22; ISSN 1512 - 7052).

Elektronsko izdavaštvo knjiga i znanstvenih i stručnih radova je omogućeno i od strane Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUB BiH), koja je ovlaštena za dodjelu ISBN (International Standard Book Number = Međunarodni standardni broj za knjige) i ISSN (International Standard Serial Number = Međunarodni standardni broj za serijske publikacije). Sa dodjelom ISBN i ISSN legazira se postojanje znanstvene i stručne publikacije u domaćoj i svjetskoj mreži.